A.İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının İçeriği :

Eğitim kurumumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 18/10/2012 tarih ve 78-İG sayı ile iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu olarak yetkilendirilmiş olup, İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının içeriği aşağıda açıklanmıştır.

1- Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

 

2- Yukarıda belirtilen bu temel amaç çerçevesinde iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara; öncelikle genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisi, bunun ardından da işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilecektir.

 

3- Yürüteceğimiz İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı çerçevesinde, programın amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.
Maden ve inşaat sektörleri münhasıran ele alınmıştır.
- Ayrıca buna ek olarak metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerde yer alan işler de incelenecektir.
- İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemleri, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

 

4- İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saattenuygulama kısmı da 40 saatten az olmayacaktır. Kurumumuz gerek gördüğünde bu süreleri artırarak uygulayabilecektir.

 

5- Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili Yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıylagerçekleştirilecektir.

 

6- Adayların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Adayların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla, programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır.

Tablo-1 İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Süreci 

 • B.İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programının Her Bir Öğesi İle İlgili Program Geliştirme Süreci Esasları     :

Bu kısımda;

 • Her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri,
 • Programın içeriği,
 • Öğretme-öğrenme süreci,
 • Ölçme-değerlendirme süreci,

ile ilgili esaslara yer verilmiştir.

 

 • Programda Yer Alan Konuların Amaç Ve Öğrenme Hedeflerine İlişkin Esaslar

İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programında yer alan her konunun genel amaçları ve daha sonra da öğrenme hedefleri (kazanımları) belirlenmiştir. Böylece her konu ile katılımcılara kazandırılmak istenen özellikler belirlenmiştir. Konunun genel amacı ve ayrıntılı amaçları, öğretme-öğrenme sürecinin planlanması ve ölçme değerlendirme konusunda eğiticiye, rehber olacaktır. 

 

 • Programın İçeriği İle İlgili Esaslar

2.1. Programın içeriği belirlenirken; iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanların çalışmaları sırasında karşılaşacakları olgu ve olaylar göz önünde bulundurularak, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler, bu etmenlerden kaynaklanan riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ve işyeri bazlı mikro politikalar gibi konulara dikkat edilmiştir.

Ayrıca seçilen bu konular, programda yer alan tüm konuların temel oluşturma ve bu temel üzerine diğer bilgilerin yerleştirilmesi açısından öğrenme önceliği ve kendi aralarında bütünlük arz etmeleri ölçütlerine göre sıralanmıştır.

Bu ölçütlerin seçilme nedeni esas olarak, iş güvenliği uzmanlığının (A), (B) ve (C) olmak üzere üç sınıfa bölünmüş olması ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığından başlamak üzere zamanla kazanılacak teknik uygulama tecrübesi ve başarılı olunması gereken ve her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olan sınavların varlığıdır.

Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı ele alınmış ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınmıştır.

Örneğin, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle, bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiştir.

(A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir.

Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları nedeniyle aynı oranda ağırlıklandırılmıştır.

 
2.2. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan Süreler

Aşağıdaki tabloda, bu program için seçilen konular ve bu konulara ayrılan süreler yüz yüze ve toplam olarak ayrı ayrı verilmiştir. Tabloda yüz yüze eğitim için belirlenen süreler, yüz yüze verilmesi gereken en az süreleri ifade etmekte olup, eğitim kurumumuz gerekli gördüğünde bu süreyi artırabilecektir.

Tablo-2 İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan Süreler

Sıra No.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

A

B

C

Yüz yüze

Toplam

Yüz yüze

Toplam

Yüz yüze

Toplam

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

1

1

1

1

1

2

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

1

1

1

1

2

3

3

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

-

3

1

3

2

4

4

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

1

1

1

1

5

Temel Hukuk

-

1

-

1

-

2

6

İş Hukuku

2

4

2

4

3

5

7

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

-

1

-

1

-

2

8

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

-

1

1

2

1

3

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

2

4

2

4

2

4

10

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

1

1

1

2

1

2

11

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

3

4

2

4

2

4

12

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

12

18

15

18

15

18

13

Çalışma Ortamı Gözetimi

1

2

1

2

1

2

14

İş Hijyeni

1

2

1

2

1

2

15

İşyeri Bina ve Eklentileri

1

2

1

2

1

2

16

Fiziksel Risk Etmenleri

6

9

6

9

4

9

17

Kimyasal Risk Etmenleri

6

12

4

8

4

8

18

Biyolojik Risk Etmenleri

1

4

1

4

1

2

19

Psikososyal Risk Etmenleri

1

4

1

4

1

2

20

Ergonomi

2

4

2

4

2

6

21

Korunma Politikaları

2

4

2

4

2

4

22

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

4

3

6

2

3

23

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

6

3

6

3

6

24

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2

4

2

4

3

6

25

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

3

2

3

1

2

26

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

1

2

1

2

27

Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

2

3

1

3

1

2

28

Yangın

3

6

3

6

5

10

29

Acil Durum Planları

2

4

2

4

2

4

30

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

-

2

-

2

-

2

31

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

2

4

2

4

1

3

32

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

4

2

4

2

4

33

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

2

4

2

2

34

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

-

1

-

1

-

1

35

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

1

2

2

3

36

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

3

2

4

1

3

37

İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6

12

3

8

2

6

38

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6

12

3

8

2

6

39

Kişisel Koruyucu Donanımlar

1

3

1

3

2

4

40

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

1

3

2

5

2

4

41

İş Kazaları

3

6

3

6

3

6

42

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

1

2

1

3

1

3

43

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

1

2

1

2

1

2

44

Ağır ve Tehlikeli İşler

-

1

-

1

-

1

45

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

-

1

-

1

-

2

46

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

-

1

-

1

-

1

47

Çalışma Hayatında Etik

1

2

1

2

1

2

48

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

1

2

2

3

2

3

49

Değerlendirme ve Son Test

1

1

1

1

1

1

 

 TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

90

180

90

180

90

180

50

İşyerinde Pratik Uygulamalar

-

40

-

40

-

40

 

GENEL TOPLAM:

-

220

-

220

-

220 • Öğretme Öğrenme Süreci İle İlgili Esaslar

Programda belirlenen amaçlara ulaşılması ve katılımcıların etkili, verimli ve ilgi çekici bir öğrenme süreci geçirebilmesi için yapılacak eğitimlerde, katılımcıların, yetişkin oldukları göz önüne alındığında ve öğrenme sürecinde onları aktif kılacak yöntemler, stratejiler ve teknikler kullanılacaktır.

Gerektiğinde vaka incelemeleri, örnek olay çalışmaları, büyük grup, küçük grup tartışmaları, soru-cevap, beyin fırtınası vb. yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Ele alınan konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere, görseller, bilgisayar destekli sunumlar, modeller ve uygun araç-gereçler kullanılacaktır.

 

 • Ölçme Ve Değerlendirme İle İlgili Esaslar

Değerlendirme, katılımcıların/adayların nasıl düşündüklerini, ne bildiklerini ve hangi becerilere sahip olduklarını belirleme yolu olarak tanımlandığından; eğitim sürecinde yapacağımız değerlendirmelerin, katılımcıların belirlenen hedeflere ne derece ulaştıklarını belirlemek ve yürüttüğümüz dersin niteliği hakkında geri bildirimler vermek olmak üzere iki temel amacı vardır.

Belirlenen hedeflere ne derece ulaşıldığının belirlenmesinde;

 • Kısa ya da uzun cevaplı sorular,
 • Ders içi gözlemler,
 • Katılımcılarla grup olarak ya da ayrı ayrı yapılan görüşmeler,
 • Proje çalışmaları,

vb. gibi tekniklerin biri veya bir kaçı uygulanacaktır.

Ölçme ve değerlendirmelerle, hedef kitle hakkında bilgiler elde edilmesinin yanı sıra öğretim sürecinin niteliği hakkında geri bildirimler alınacaktır. Bu bilgiler daha sonra yapılacak planlamaların daha etkili, verimli ve ilgi çekici olmasına yardımcı olacaktır.

Derslerle ilgili ayrı ayrı yapılan bu değerlendirmelerin yanında programın genel olarak başarısını belirlemek üzere programın başında bir ön test ve bitiminde de bir son testuygulaması yapılacaktır.

 

 • C. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Esasları             :

İş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programları; yüz yüzeuzaktan ve uygulama olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır.

 

1. Programın Yüz Yüze Eğitimle Yürütülen Bölümü İle İlgili Esaslar

  • Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.
  • Bir ders saati, 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresinden oluşur.
  • Saat 21:00`den sonra eğitim yapılmamaktadır.
  • Her ders; giriş, gelişme ve kapanış/sonuç etkinlikleri olarak yürütülür.
  • Eğitim programının konuları ve ayrılan süreler Tablo-2’de yer almaktadır.
  •  Eğitim Programına, programda yer alan ilk 9 konu ile ve sıralaması değiştirilmeksizin başlanılır.

2. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Uzaktan Eğitim İlkeleri 

  • İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Komisyonu tarafından belirlenen iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümü Internet üzerinden verilmektedir.
  • Uzaktan eğitim; eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) olarak yapılmaktadır.

 (Eşzamanlı (senkron) eğitim: Eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitimi,     
Eşzamansız (asenkron) eğitim: Bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, zamandan ve mekandan bağımsız eğitimi, 
Sanal sınıf: Eğitici(ler) ile katılımcıların aynı anda farklı mekanlarda iletişim içinde oldukları eğitim ortamını, ifade etmektedir.)   

  • Eşzamanlı eğitim, uzaktan eğitim süresinin en az 1/10’u kadardır. Eşzamanlı eğitimlerde sanal sınıflarda katılımcı sayısı en fazla 25 kişidir.
  • Ders içerikleri uluslararası standartlara uygun çoklu ortamlarla (yazılı, işitsel ve ders içeriğine uygun görsel materyal)  desteklenmiş bir şekilde hazırlanmıştır.

2.5. Eğitim Kurumumuz, programa katılımı düzenli olarak takip etmektedir.

   • Uzaktan eğitim, öğrenme yönetim sistemleri ve içerik yönetim sistemleri aracılığı ile yapılmaktadır.

    D.İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programında Görev Alacak Eğitimcilerin Nitelikleri :

    Tablo-3 İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programında Görev Alacak Eğitimcilerin Nitelikleri

    Eğitici Kodu

    Eğitici Özelliği

    İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan;

    U-1

    (A) sınıfı iş güvenliği uzmanları

    U-2

    İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlar

    U-3

    Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları

    U-4

    Bakanlık iş müfettişleri

    U-5

    Bakanlık çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanları

    U-6

    Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun en az 4 yarıyıl ders veren mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk fakültesi mezunları

    U-7

    İşyeri hekimleri

    U-8

    İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip hekimler

    U-9

    Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az 4 yarıyıl ders veren hekimler

    U-10

    İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanları

    U-11

    İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olanlar

   • E.İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları :

Temel Eğitim Programı 50 (elli) başlıktan oluşmakta olup, konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. 1.Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
  2. 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
  3. 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
  4. 4.Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
  5. 5.Temel Hukuk
  6. 6.İş Hukuku
  7. 7.Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
  8. 8.Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
  9. 9.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
  10. 10.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
  11. 11.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
  12. 12.Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
  13. 13.Çalışma Ortamı Gözetimi
  14. 14.İş Hijyeni
  15. 15.İşyeri Bina ve Eklentileri
  16. 16.Fiziksel Risk Etmenleri
  17. 17.Kimyasal Risk Etmenleri
  18. 18.Biyolojik Risk Etmenleri
  19. 19Psikososyal Risk Etmenleri
  20. 20.Ergonomi
  21. 21.Korunma Politikaları
  22. 22.Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
  23. 23.Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
  24. 24.Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
  25. 25.Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
  26. 26.El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
  27. 27.Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
  28. 28.Yangın
  29. 29.Acil Durum Planları
  30. 30.Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
  31. 31.Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
  32. 32.Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
  33. 33.Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
  34. 34.Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
  35. 35.Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
  36. 36.Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
  37. 37.İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
  38. 38.Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
  39. 39.Kişisel Koruyucu Donanımlar
  40. 40.İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
  41. 41.İş Kazaları
  42. 42.Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
  43. 43.İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
  44. 44Ağır ve Tehlikeli İşler
  45. 45.Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
  46. 46.Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
  47. 47.Çalışma Hayatında Etik
  48. 48.Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim
  49. 49.Değerlendirme ve Son Test
  50. 50.İşyerinde Pratik Uygulamalar

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi